Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2017 rok

Za 2016 rok

Za 2015 rok

Za 2014 rok

Za 2013 rok

Za 2012 rok

 

od 01.01.2017

od 01.01.2016

od 01.01.2015

od 01.01.2014

od 01.01.2013

od 01.01.2012

 

do 31.12.2017

do 31.12.2016

do 31.12.2015

do 31.12.2014

do 31.12.2013

do 31.12.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

123 429

114 430

115 226

109 345

105 362

116 833

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 250

7 966

10 092

7 541

5 586

10 305

 Zysk (strata) brutto

7 584

8 107

9 887

7 214

5 552

10 002

 Zysk (strata) netto

5 811

6 175

7 647

5 600

4 080

9 778

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 425

12 579

12 527

8 824

8 077

14 142

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 803

-4 067

-5 296

-3 822

-6 731

-10 411

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-4 745

-8 505

-6 839

-4 210

-6 072

70

 Przepływy pieniężne netto, razem

-4 123

7

392

792

-4 726

3 801

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2017

Stan na 31.12.2016

 Stan na 31.12.2015

Stan na 31.12.2014

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2012

 Aktywa razem

97 210

95 713

96 838

95 837

91 454

99 234

 Zobowiązania długoterminowe

3 941

4 614

6 748

7 440

9 124

6 836

 Zobowiązania krótkoterminowe

17 100

15 824

16 295

18 105

14 068

17 559

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

74 922

73 885

72 688

69 066

67 308

67 797

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193