Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2022 rok

Za 2021 rok

Za 2020 rok

Za 2019 rok

Za 2018 rok

Za 2017 rok

 

od 01.01.2022

od 01.01.2021

od 01.01.2020

od 01.01.2019

od 01.01.2018

od 01.01.2017

 

do 31.12.2022

do 31.12.2021

do 31.12.2020

do 30.12.2019

do 31.12.2018

do 31.12.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

150 891

133 592

120 989

117 552

135 759

123 429

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 980

9 178

9 225

6 673

11 933

8 250

 Zysk (strata) brutto

2 783

8 396

10 072

6 454

12 076

7 584

 Zysk (strata) netto

1 249

6 578

7 787

4 913

9 486

5 811

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 806

8 342

12 570

13 438

11 696

4 425

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-12 179

-14 101

-8 661

-9 310

-7 526

-3 803

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

11 815

7 356

-2 590

-3 696

-4 330

-4 745

 Przepływy pieniężne netto, razem

-2 170

1 597

1 319

432

-160

-4 123

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2022

 Stan na 31.12.2021

 Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

 Stan na 31.12.2018

Stan na 31.12.2017

 Aktywa razem

140 646

127 214

107 866

107 060

106 176

97 210

 Zobowiązania długoterminowe

7 747

4 196

 5 252

6 093

3 835

3 941

 Zobowiązania krótkoterminowe

36 418

27 205

13 681

19 073

21 078

17 100

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

96 481

94 594

87 723

80 476

79 944

74 922

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193